การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ภาค 1/59

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบและเทคโนโยลี 3 ภาค1/58