เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้สอน

supawan punsri

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20157

สถานศึกษา
มหาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.