เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

supawan punsri

มหาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม