เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ เล่ม ๕ ๑/๒๕๖๐

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว กฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด พลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความร้อน แก๊สในอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ การประยุกต์ ฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน แบบจำลองอะตอม สเปกตรัมของอะตอม ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสีและการป้องกัน และทบทวนความรู้ตามหลักสูตร เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย