ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

---