ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ