เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา I30201 ชื่อวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต