ม.1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ