ม.2

จักรพงศ์ ปัญญา

โรงเรียนบ้านแม่ข่า

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ