สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง