เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ เล่ม ๓ ๑/๒๕๖๐

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา การเคลื่อนที่แบบแกว่ง แบบหมุน คลื่นกลคลื่นผิวน้ำการซ้อนทับของคลื่นสมบัติของคลื่น การสะท้อนของคลื่น การหักเหของคลื่น การแทรกสอดของคลื่นและการเลี้ยวเบนของคลื่น อธิบายธรรมชาติของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางการสะท้อนและการหักเหของเสียง บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียงการสั่นพ้องของเสียงความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียง มลภาวะของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ศึกษาแสงเชิงเรขาคณิตเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสงการสะท้อนของแสง การหักเหของแสงเลนส์บาง ปรากฏการณ์ทางแสงในชีวิตประจำวัน ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง สี ตาและการมองเห็นสีศึกษาแสงเชิงกายภาพเกี่ยวกับการแทรกสอด การเลี้ยวเบน การกระเจิงของแสงและปรากฏการณ์โพลาไรเซชันของแสงได้