เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ๒ (ม. ๔) ๑/๒๕๕๙

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการ เคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ แบบวงกลมและแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส สมบัติของคลื่นกลและอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และการ เสนอวิธีป้องกัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์