เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณกรรมกับทัศนศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังเขปรายวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและจิตรกรรม อิทธิพลที่วรรณกรรมมีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลที่ทัศนศิลป์มีต่อวรรณกรรม