วรรณกรรมกับทัศนศิลป์

สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สังเขปรายวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและจิตรกรรม อิทธิพลที่วรรณกรรมมีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลที่ทัศนศิลป์มีต่อวรรณกรรม