เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดิศักดิ์ ศรีดงกลาง

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้ง

ร้านค้า และการวางแผนการทำการค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทอ

นิกส์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต