การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อดิศักดิ์ ศรีดงกลาง

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้ง

ร้านค้า และการวางแผนการทำการค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทอ

นิกส์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต