เรื่องผลไม้ ชั้นอนุบาล2

นลพรรณ พึ่งหล้า

ศูนย์เด้กเล็ดห้วยปราง

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เด็กรู้จักผลไม้ชนิดใดบ้าง

2. ผลไม้แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร

3. ผลไม้แต่ละชนิดมีรสชาติอย่างไร