ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิชา ง30257

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนคอม 2 คาบ