เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง :  1.เลิศประเพณีท้องถิ่น    2.ศิลแห่งฮีตสิบสอง             3.ครรลองคองสิบสี่    

          4.ผญาดีสรภัญญะ         5.ปกินณกะสมุนไพรพื้นบ้าน    6.สืบสานพิธีกรรมมวลมนุษย์