วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.6/4 159

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย แนวคิด ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวการประยุกต์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน