เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.6/5 159

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย แนวคิด ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวการประยุกต์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน