วิชาสังคมศึกษา1 ม.4/2 159
ผู้สอน

สุริยา รอดสบาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษา1 ม.4/2 159

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20215

สถานศึกษา
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณ สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมและบทบาท หน้าที่ของสถาบันทางสังคม ในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันทางสังคม

ศึกษาวิเคราะห์หลักประชาธิปไตยปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและโลกบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกโดยนำหลักคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ในเรื่องความสำคัญ ลักษณะ ประเภท และที่มาของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุนชน ประเทศชาติและสังคมโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเน้นเกี่ยวกับความเป็นมาโครงสร้างความสำคัญ สิทธิ เสรีภาพหน้าที่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.