เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษา1 ม.4/4 159

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณ สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมและบทบาท หน้าที่ของสถาบันทางสังคม ในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม เห็นความสำคัญของสถาบันทางสังคม

ศึกษาวิเคราะห์หลักประชาธิปไตยปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและโลกบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกโดยนำหลักคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ในเรื่องความสำคัญ ลักษณะ ประเภท และที่มาของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุนชน ประเทศชาติและสังคมโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเน้นเกี่ยวกับความเป็นมาโครงสร้างความสำคัญ สิทธิ เสรีภาพหน้าที่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง