กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร