เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

วิชา  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง  :  1. เลิศประเพณีท้องถิ่น   2. ศีลแห่งฮีตสิบสอง          3. ครรลองคองสิบสี่  

           4. ผญาดีสรภัญญะ        5. ปกิณกะสมุนไพรพื้นบ้าน   6. สืบสานพิธีกรรมมวลมนุษย์