หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัส 59 สอ.ตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ ปวส. 1 พิเศษ กลุ่มเสาร์ อาทิตย์ สาขาการตลาด