เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-3 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-3 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration) 2(2-0-4)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข ระบบสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การควบคุมกำกับ การนิเทศงานและประเมินผล