เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-3 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-3 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics) 2(2-0-4)

การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และให้เกิดประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรในการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ