58-3 4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน (ภาคกศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

กลไกของสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆและไม่ใช้อุปกรณ์