เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-3 4943801 ชีวสถิติ (ภาคกศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตรการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข