ครอบครัวสุขสันต์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว

2.ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

3.หน้าที่และกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว

4.มารยาทที่ดีและการปฏิบัติตนในครอบครัว