ชมรมคอมพิวเตอร์

สมเดช อุปฮาด

โรงเรียนพระแม่มารี

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม scratch