ม.4/3 -2559

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ