DTCM532_2559 ปิดชั้นเรียน


ผู้สอน
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
DTCM532_2559 ปิดชั้นเรียน

รหัสวิชา
20237

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีการทางระบาด

วิทยา ในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literaturein dental public health.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)