เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

DTCM532_2559 ปิดชั้นเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีการทางระบาด

วิทยา ในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literaturein dental public health.