เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

วิชา  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง  :  1. เลิศประเพณีท้องถิ่น   2. ศีลแห่งฮีตสิบสอง  3. ครรลองคองสิบสี่  

              4. ผญาดีสรภัญญะ     5. ปกิณกะสมุนไพรพื้นบ้าน   6.  สืบสานพิธีกรรมมวลมนุษย์