ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชา  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง  :  1. เลิศประเพณีท้องถิ่น   2. ศีลแห่งฮีตสิบสอง  3. ครรลองคองสิบสี่  

              4. ผญาดีสรภัญญะ     5. ปกิณกะสมุนไพรพื้นบ้าน   6.  สืบสานพิธีกรรมมวลมนุษย์