เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 [งานช่าง]กลุ่ม207

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 [งานช่าง]กลุ่ม207 เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่อง งานช่าง งานช่างพื้นฐาน การออกแบบ งานไฟฟ้า งานประปา งานไม้ งานปูน และงานสี ดังนั้นเราควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน และงานทาสี เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและซ่อมแซมบ้านในขั้นต้นได้ ซึ่งจะช่วยให้เราพึ่งตนเอง และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกด้วย การซ่อมแซมและดัดแปลงสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน เกี่ยวกับ สิ่งของเครื่องใช้และวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้าน ถ้าเรารู้จักดูแลบำรุงรักษา รู้วิธีประดิษฐ์ ดัดแปลงจะช่วยให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่งและฝึกการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

รหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด

ง๑.๑ ม.๒/๑,ง๑.๑ ม.๒/๓, ง๒.๑ ม.๒/๒ ,ง๒.๑ ม.๒/๓ ,ง๒.๑ ม.๒/๔ ,ง๓.๑ ม.๒/๑, ง๓.๑ ม.๒/๒, ง๔.๑ ม.๒/๑, ง๔.๑ ม.๒/๒, ง๔.๑ ม.๒/๓

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด