เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-206 Thai Historical for Tourism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาการของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองศาสนา วัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การนำประเด็นทางประวัติศาสตร์มาใช้อธิบายแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม

Development of Thai society, social structure,economy, politics, religions,culture, and relation with foreign countries; Thai history from pre-historical eras till the present;presentation and interpretationof archeological sites and heritage, paintings, sculpture, and architecture in historical perspectives.