ผู้สอน
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4472142 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20265

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 4471242 ชื่่อวิชา การพัฒนาองค์การ หน่วยกิต 3(3-0-6) หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (รุ่น ภท. บธ 581+582)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการการพัฒนาองค์การ เทคนิควิธีการหรือเครื่องมือสำหรับพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การ การออกแบบองค์การเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพิจารณาโอกาส ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การประเมินผล แนวทางการพัฒนาองค์การในอนาคตอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพขององค์การ

ผู้สอน : ดร.ดนัย เทียนพุฒ (23 พ.ค.59)