41-159

ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์

โรงเรียบ้านหมี่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นสำหรับรายวิชา ง30201 ชื่อวิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น