เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

41-159

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์

โรงเรียบ้านหมี่วิทยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นสำหรับรายวิชา ง30201 ชื่อวิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น