คอมพิวเตอร์2/3ปี 2559

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นม.2/3 เท่านั้น