การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(26-4105-2007)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น