การเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองาน ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเข้าใจและรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองานให้เหมาะสมกับงาน