เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองาน ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันจิรา พรมอุบล

โรงเรียนสังวาลวิทย์ 7

การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเข้าใจและรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองานให้เหมาะสมกับงาน