คำศัพท์ภูมิอากาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของภูมิอากาศแบบต่างๆพร้อมรูปภาพประกอบ