เรื่อง สัตว์ ชั้นอนุบาล 1

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกสัตว์ที่ตัวเองชอบได้

บอกสัตว์น้ำกับสัตว์บกได้