ระดับชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น