ระดับ ปวส.1 การบััญชี (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร