เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง 33101 ขึ้นมานี้ มุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนแบบออนไลน์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้และทำงานที่มอบหมายส่งในที่ใด เวลาใดก็ได้ เพียงแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้น ก็สามารถจะเรียนรู้สิ่งต่างๆในรายวิชานี้ได้