ปวส.1 บช. (สายม.6)

ภรต แก้วพรหม

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ