ปวส.1 บช. (สายม.6)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ