ม.6/1-2559

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2559