เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่
ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์