อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ผู้สอน

ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20306

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่
ในสังคมออนไลน์ โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การป้องกันและกำจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.