homeการโปรแกรม 1 (ม. 6/2)
personperson_add
การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)

ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การโปรแกรม 1 (ม. 6/2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การโปรแกรม 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)