ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

1.อธิบายและวิเคราะห์หลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

2. เห็นความสำคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้