62-159

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 30217 การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น